Sävarån


Sävsångare

Den ornitologiskt intressanta delen av Sävarån ligger nedströms E4. Allra bäst studeras fågellivet från kanot - kan hyras i Sävar. Mycket intressanta områden som Tidesviken och Bergviken kan dock nås till fots. Bergviken ligger som en avsnörd vik av Sävarån vid byn Sävarberg och Tidesviken når man om man i Sävar tar av på Granvägen, söderut. Sommartid är området garanterat myggrikt. En stark bäverstam har funnits i flera årtionden och detta har på många håll satt sin prägel på landskapsbilden.

KartaNatur

Denna i stort sett oreglerade skogsälv svämmar om våren över mycket kraftigt och vattnet håller sedan en hög nivå inpå sommaren. Odlingslandskap finns på några håll strax söder om E4. Annars dominerar tät vegetation av al, sälg och jolster Sävaråns nedre lopp med omgivningar. Mindre områden av äldre, tämligen orörd, barrdominerad skog finns närmare utloppet. Stora delar av detta vattenrike är svårtillgängliga.

Häckfåglar

Storlom, gråhakedopping (i Trälhavet, vid utloppet), bivråk, brushane, gluttsnäppa, mindre hackspett, sävsångare och videsparv.

Sträckfåglar

Främst i Tidesviken och Bergviken rastar om våren stora mängder änder och vadare. Brushanarna spelar i mängd under maj vid Tidesviken. Dvärgmåsar ses under maj och juni ofta over Bergviken och häckar troligen vissa år. I övrigt återstår mycket att utforska runt Sävaråns fågelliv.

Tillfälligt

Svart stork, vit stork, brun glada, kornknarr, små fläckig sumphöna (flera observationer, främst i Tidesviken), lappuggla, vitryggig hackspett (har häckat), gräshoppsångare (nästan årligen) och entita (har häckat).Till Sönnerstgrundet | Åter till Fåglar i Umeå | Till Holmöarna


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik