Villanäs


Stjärtand

Åk Holmsundsvägen söderut (E12) till skylt "Fågeltorn". Följ skyltar till angiven P-plats. Orangefärgad markering längs stigen ut mot fågeltornet, En promenad på cirka en kilometer över intressanta sankmarker.

Natur

Om Bergön ar den viktiga observationsplatsen över Umeälvsdeltats västra del är Villanäs motsvarande för dess östra delar. Naturtypen är följaktligen i stort sett densamma som vid Bergön, med den skillnaden att på Villanäs är fågeltornet den enda högt belägna utsiktspunkten. Dock finns som regel bättre vadarbankar på Villanäs än vid Bergön.

Häckfåglar

Många änder, bl a snatterand, årta, skedand och bergand. Även dvärgmås och tillfälligt labb.

KartaVårsträcket

Området blir aktuellt att besöka från islossningen, varvid ansamIingarna av sim- och dykänder med ens når imponerande antal. Sångsvanar och salskrakar ses talrikt vid islossningstiden och området blir högintressant vid mitten av maj då vadare som mosnäppa och smalnäbbad simsnäppa ses talrikt. Myrspov och myrsnäppa ses regelbundet andra halvan av maj. I övrigt påminner Villanäs fågelliv mycket om det vid Bergön, med det undantaget att rovfåglar bäst ses från Bergön medan vadarna har mer intressant artsammansättning vid Villanäs.

Höststräcket

Vadare på väg söderut och änder som ansamlats till ruggning och inväntan på höstflyttningen studeras bäst före 25 augusti. Därefter går andjakt och oftast högvatten att området inte blir lika givande att besöka.

Tillfälligt

Svart stork, svartand, amerikansk bläsand, tereksnäppa, tuvsnäppa, skärfläcka, svarttärna, vittrut, vitryggig hackspett, citronärla, höksångare och lappmes.


Fågeltornet i Villanäs ger en fin överblick av området


Till Bergön | Åter till Fåglar i Umeå | Till Grössjöskogen


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik