Röbäcksslätten


Vid E4 omedelbart söder om Umeå breder Röbäcksslättens stora, intensivbrukande jordbruksmark ut sig. De för fåglarna mest intressanta delarna nar man om man från Röbäcksby söker sig till den koport som går under E4 och vidare ut på fälten. Dock är stora delar av slätten fågelskyddsområde 15.4 - 15.5, då man håller sig till anvisade stigar. Ett annat alternativ är att via Ringvägen på Teg söka sig ut mot Bondegatan för vidare befordran längs de mindre grusvägarna - till fots eller cykel - mot fälten en dryg kilometer söder om Öst-Teg.

Natur

Området är vidsträckt och intensivbrukat över stora arealer på ett sådant sätt man inte finner på många andra hall i Norrland. Omväxlande finns mer perifert större förbuskade områden, tallplanteringar och blandskogsdungar. Den om våren fågelrika Degernäsbäcken flyter genom området.

Häckfåglar

Tornfalk, jorduggla, hornuggla, törnsångare grönsångare, tornsvala, rosenfink och ortolansparv. Storspoven har en mycket stark stam och är den verkliga karaktarsarten för området från ankomsten till höstflyttningen.

KartaSommargäster

De flesta försommarnätter brukar en tur ut till Röbäcksslätten och dess omgivningar vara givande. Gräshoppsångare hörs årligen nära Ekmans handelsträdgård och vaktel, kornknarr, kärr- och busksångare är noterade vid ett flertal tillfällen.

Vårsträcket

April är den stora fågelmånaden på Röbäcksslätten. Tidiga vårar kan fälten redan i mitten av mars vara fyllda av vårfåglar, medan det sena vårar kan vara intensivt fågelliv även en vecka in i maj - alIt efter snösmältningen. Storspovar och tofsvipor rastar i stora, täta flockar i april, liksom tranor och sångsvan. Sädgässen kan ses i upp till tusen ex i slutet i april och rovfågeltillgången är anmärkningsvärt god. Årligen ses 5-10 pilgrimsfalkar från mitten av april och några veckor framåt. Fjällvråk drar över och rastar i imponerande antal och flera blå kärrhökar och stenfalkar ses ofta samtidigt jaga över fälten. Från början av maj ses ljungpipare och brushanar i stora antal. År med gott om smältvatten på åkrarna kan tusentals änder rasta en kort tid.

Höststräcket

Från slutet av augusti ses rikligt med rovfåglar fram till en bit in i oktober. Samma arter som i april, men som regel är antalet något lägre om hösten. I början av september rastar upp till 300 tranor samtidigt på fälten och kanadagässen ses hela höstarna i ännu större flockar. Mycket gott om rödstrupiga piplärkor, blåhakar och videsparvar i slutet av augusti-september.

Tillfälligt

Stäpphök, ängshök, aftonfalk, brun glada, fjälluggla, lappuggla, klippkaja, korttålärka, större piplärka, trastsångare och gulhämpling.

Tranor och sädgäss är vanliga vårgäster


Till Prästsjön | Åter till Fåglar i Umeå | Till Degernäs


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik